تبلیغات
✘ ʍʏ Sȶʀɨքɛ ռօȶɛֆ ✘ - Me../

  بـه نـام خـداونـد خرسـی ... کـه تـو مـرا آفریـده ای مرسـی :)
 
 اسـم : آذیـن
 تـاریـخ تولـدم : 80/06/21
 شهـر : پـآریـس کوچـولــــو ( بجنـورد )
 
 ظـاهــر :
 قـدم کوتـاهـه ، موهـام خـرمـایـی ، چشمـام رنـگ موهـامـه ، ابـرو پـر پشـت و مشکــی ، پوستـم روشنـه ، لـبـم کوچولـوئـه
 
 اخلــاق :
 مهربـونـم ، فعـالــم ، پـر حرفـم
D: ، احساسـاتـی ، زود رنـج ، 
 
 شیطــون ، کنجکــ^_^ــآو ، مآجـرآ جــو ، شــوخ ، بـآ جنبــــه
 
 لجبــآز ، کـم حوصلــه ، جیـغ جیغـو
D: ( دیگـه زیـادی صـادق بـودم بسـه )
 
 بـا هـرکسـی مثـل خـودش رفتـآر میکنــم !
 
 از آدمــآی پـر ادعــآ و لـوس بـدم میــآد

آدمـای آویـزون هـم زیـر پـای مـا جـا دارن :| 
 
 علــــــــآیــــــــــــــــق :
 
  ورزشــی :
 بدمینتـــون ، والیـبال ، دومینــو ، دوچـرخــه ســوآری
 
  خوردنــی هــآ :
 پیتــزآ ، لــآزآنیـــــآ ، کیــک شکلــآتــــی ، بستنـــی شکلــآتـــی
 چیپـس سرکـه ای ، هلــو ، شــآتــــوت ، شیــر کآکـآئــو ، چــآی بـه لیمــو
 پشمــک
D; ، لوآشــک :)))))))
 
 فیلــم :
 هیجــآنــی ، کـآرآگــآهــی ، عـآشقــآنــه
 
 کتــآب :
 ملــآقــآت بــآ خـون آشــآم ، دختـر سـآیـه ، فـآنــوس ، کیستــار 1 و 2
 پسـران بـد ، کمـد شمـاره 13 
 گنآهکـــــآر ، برای مـن بخـونـ بـرای مـن بمـونـ ، سفـر بـه دیـار عشـق
 در همسایگـی گودزیلـآ ، پستچـی و   ...
 
 خـوآننـده : 
 تیلـور سوئیفـت ، هیلاری داف
  بهنــآم صفـوی ، بنیــآمیــــــن
مهـدی جهـانـی ، اشـوان 
 ملانـی


 دوسـت هــآی خوشگلــ♥ـم :
 مهـدیــه ( زن دآدآشـم :)♥ شیمــآ ♥ حنــآنـــه ♥ خدیجــه ♥ یگـــآنـه ♥ ملیکــآ ، عـآطفـــه ، ســآرآ ، حـآنیــه ، ریحــآنـــه
 فآطمــه ، کوثـر
 
 عـآشــق :
 مـوبـایــلم ، اتـاقــم ، دوچـرخــه م ، لـپ تــآپمـ و ... 
 
 متنفــرم از :
 دروغ ، خیـآنـت ، سلنـآ :| ، جـآستیـن
o_0 ، مـارمولـک -_- ، قوربـاغـه :| 
  
  
 
   
 خوب یادمه:آره ﺑﭽـــﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﺯ ﺑﺲ ﻣﻐــــﺮﻭﺭ ﺑﻮﺩﻡ...
 
 ﻫﺮﻭﻗــــــﺖ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺟـــــﺎﯾﯽ ﻭﻣـــنو...
 
 با ﺧﻮﺩﺵ نمیبرد , ﻣﺚ ﺑﻘــــﯿﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ...
 
 ﭘﺸﺘﺶ ﮔـــﺮﯾﻪ ﻭ ﺍﻟﺘـــﻤﺎﺱ ﻧﻤﯿﮑـــﺮﺩﻡ !
 
 ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻀــﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﻣﯿــﺘﺮﮐﯿﺪﻡ ﺍﺯﮔﺮﯾﻪ
 
 ﺑﺰﺭﮔـــﺘﺮ ﮐﻪ ﺷﺪﻡ ﺭﻓﺘﻨﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﻭ ﺩﯾﺪﻡ

 
 ﭼﯿـــﺰﺍﯼ زﯾﺎﺩﯼ روتودنیا ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻡ
 
 ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑــرای ﺩﺍﺷﺘﻨﺸﻮﻥ اﻟﺘﻤﺎﺱ ﻧــﮑﺮﺩﻡ •••
 
 ﻭﻟــﯽ ﺷﺒﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ "ﺑﻐـــــﺾ"...
 
 ••• ﮐﺮﺩﻣﻮ ﻭ "ﺣﺴـــﺮﺕ" ﺧـــﻮﺭﺩﻡ وگریه کردم.•••
 
 امـــاﻫــنوزم ﻫﻤـــﻮنم !تودنیا:
 
 ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷـــﺘﻦ ﻭ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭼﯿﺰﯼ
 
 ﯾﺎ ﮐﺴﯽ تودلم دردمیکشم ولیﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ. 
   

 


  
  
 
   

? مطالب قبلی ?
?